Program

Helsekonferansen 2017 – «Leve hele livet» – en kvalitetsreform for eldre

Torsdag 11. mai

09.30     Musikalsk åpning

 

09.40    Vi er i gang!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner Helsekonferansen 2017

 

10.00     «Leve hele livet»-prosjektet i Stavanger kommune

Kåre Reiten, leder av levekårstyret i Stavanger kommune og fastlege

 

MAT – ernæring, måltider, måltidsglede

 

10.20     Hva fremmer og hva hemmer god ernæringspraksis?

Hanne Jessie Juul, prosjektleder for ernæringspilot i Pasientsikkerhetsprogrammet

 

10.40     Pause – standsområdet er åpent

 

11.00     Sykehjemsmat = God mat

Erlend Eliassen, kjøkkensjef på Nygård sykehjem i Sandefjord kommune

 

11.20     Utdeling av pasientsikkerhetspriser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

 

11.35     Lunch

 

12.20     Mikroforedrag om mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp

 

AKTIVITET OG FELLESSKAP – livsglede, trivsel, fysisk aktivitet

 

13.30     Personlig aktivitetsintelligens – veien til et langt liv?

Ulrik Wisløff, professor i fysiologi, Institutt for fysiologi og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim

 

13.50     Maurtuva Vekstgård – gode dager og gylne øyeblikk. Et tilbud for hjemmeboende med demens og deres pårørende

Kjerstin Heggdal Grimstad og Ida Stene Tangstad fra Maurtuva Vekstgård, Inderøy kommune

 

14.10     Den viktige pårørenderollen – hva skal til for å holde ut?

Anita Vatland, leder av Pårørendealliansen

 

14.30     Dagtilbud for eldre med demens – positivt innhold og struktur på hverdagen

Anne Marie Mork Rokstad, post.doc. ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 

14.45     Pause

 

HELSEHJELP – mestring, samarbeid, fysisk og psykisk helse

 

15.00     Den aldrende kroppen

Anette Hylen Ranhoff, seksjonsoverlege i geriatri ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo

 

15.15     Fastlegen og hjemmesykepleien – samarbeid til pasientens beste

Susanne Prøsch, fastlege i Sandefjord

Donate Aashildrød, enhetsleder ved Framnes hjemmetjeneste i Sandefjord kommune

 

15.35     Fag- og kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten – tenke det – ønske det – ville det – gjøre det

Kari Annette Os, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

 

15.55     Eldre og legemidler – hva er riktig legemiddelbruk? Fra kunnskap til bedre kvalitet i praksis

Nicolas Øyane, fastlege i Bergen og leder av Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)

 

16.15     Hverdagsrehabilitering – et mer aktivt og selvstendig liv? Resultater fra to forskningsstudier

Hanne Tuntland, ergoterapeut og forsker ved Høgskulen på Vestlandet/Senter for omsorgsforskning vest, Bergen

 

16.35     Bedre behandling for eldre med angst – bakgrunn og erfaringer fra Solli DPS

Anders Hovland, psykologspesialist og fag- og forskningssjef ved Solli DPS, Bergen

 

16.55     Oppsummering av dag 1

Statssekretær Lisbeth Normann, Helse- og omsorgsdepartementet

 

17.00     Standsområdet er åpent

 

19.00     Aperitiff og festmiddag

 

 

Fredag 12. mai

 

09.00     Morgenstrekk til musikk

Helle Aanesen og Yngvar Andersen fra Aktiv mot kreft

 

SAMMENHENG OG GJENNOMFØRING av Leve hele livet

 

09.10     Norge blir eldre – hva betyr det for tjenestene?

Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet

 

09.30     Eldreomsorgen i kommunene – hvor svikter det?

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn

 

09.50     Velferdsteknologi – bedre hverdagshelse og bedre samhandling rundt pasienten

Jon Helge Andersen, leder av Velferdsteknologiprogrammet, Direktoratet for e-helse, Oslo

 

10.10      Statsminister Erna Solberg

 

10.20       Finansminister Siv Jensen

 

10.30     Pause – standsområdet er åpent

 

11.30     Helhetlige forløp – hva er viktig for deg?

Anders Vege, seksjonsleder for Seksjon for kvalitetsutvikling, Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet, Oslo.

Anders Grimsmo, professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Trondheim

 

11.50     «Jeg er til. Ser du det?» – beboere, pårørende og ansatte designet aktiv omsorg

Stephanie Helland, seniorrådgiver i KS-Konsulent as, tidligere enhetsleder ved Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune

 

12.10     Fra ord til handling…. Reformen begynner nå. Hvordan kommer vi i gang?

Jonathan Romm og Astrid Twenebowa Larssen, designbyrået Halogen

 

12.30     Å være pårørende til en far med demens

Vetle Lid Larssen, journalist og forfatter

 

13.15     Helse- og omsorgsminister Bent Høie avslutter konferansen

 

13.20     Lunchpakke – spis den på stedet eller ta den med