Foredragsholdere

Foredragsholdere på Helsekonferansen 2018 – Leve hele livet

Erna Solberg (H), Statsminister

Siv Jensen (FrP), Finansminister

Bent Høie (H), Helseminister

Åse Michaelsen (FrP), Eldre- og folkehelseminister

Trine Skei Grande (V), Kulturminister

Astri Syse er seniorforsker ved Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Hun arbeider med befolkningsframskrivinger, aldring, helse og dødelighet. Hennes forskning er i stor grad konsentrert om familiedemografi og samspillet mellom demografiske forhold og helse/dødelighet.

Vibeke Kristiansen er enhetsleder hos Horten helsehus som består av bl.a. 50 omsorgsboliger, frisklivssentral, FRISK senior koordinator, «helsestasjon» for seniorer og mye mer. Hun har master i samfunnsansvar og bachelor i markedsøkonomi.

Fredrik Gulowsen kommer for å fortelle om NYBY. Sammen med flere norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet, utvikler NYBY en helt ny type digital plattform som muliggjør selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Fredrik er statsviter og har selv erfaring som pårørende.

Vigdis Brit Skulberg er seksjonsleder i folkehelse- og omsorgsavdelingen i Helseetaten, Oslo kommune. Hun er ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring med ernæringsarbeid i kommunen.

    

Marie Brønlund og Ellen Thomassen er spesialfysioterapeuter i Tromsø kommune og de har begge videreutdanning i fysioterapi for eldre. De arbeider begge med «Styrkebølgen», som er en fallforebyggende gruppetrening for eldre.

Jan Helge Dale er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Fastlege og kommuneoverlege i Flora kommune i over 30 år. Oppteken av forbetringsarbeid og teamarbeid for å styrke samarbeidet mellom fastlegane, kommunale omsorgstenester og spesialisthelsetenesta, spesielt for dei sjukaste pasientane.

Ruth Elisabeth Engøy er tjenesteområdeleder på Meierigården i Lillehammer kommune. Meierigården er en nysatsning for personer med demens, pårørende, nære nettverk og frivillige i Lillehammer kommune. 

Anne Berit Rafoss er spesialrådgiver i Oslo kommune og jobber med Oslo – en aldersvennlig by. Definisjonen av en aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv aldring. Anne Berit er Cand.mag fra Universitetet i Bergen og Master of International Business fra University of Sydney. Hun har også utstrakt internasjonal erfaring, har jobbet I utlandet ved flere anledninger, blant annet I Brussel med helsepolitiske saker.

Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk i KS. Han har tidligere vært varaordfører i Skedsmo kommune og seniorrådgiver for KrF’s stortingsgruppe. Han har vært statssekretær både i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Eide har vært representant i Bergen bystyre og i Skedsmo kommunestyre fra 1995. Han har også hatt ledende stillinger i Norges Bank. Helge Eide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kåre Reiten, fastlege i Stavanger og spesialist i allmennmedisin.
Leder av Levekårstyret i Stavanger (Høyre). Sitter i formannskapet og bystyret for Høyre.

Eli Karin Fosse, Direktør for Helse og velferd i Stavanger kommune. Utdannet sosionom med mastergrad i ledelse fra BI. Har siden 1999 arbeidet med helse og velferdsspørsmål i ulike stillinger på rådmannsnivå i Stavanger kommune. Levekårsjef fra 2014. Direktør fra 2017. Har tidligere arbeidet i rusomsorgen, sosialkontortjenesten og en brukerorganisasjon.

Kristin Nilsen, kommunaldirektør og sitter i rådmannsgruppen i Bærum kommune, med ansvar for helse, velferd og oppvekst. Har tidligere vært kommunalsjef for Helse og sosial, tjenesteleder for helsetjenester til barn og unge og leder av rustjenesten i samme kommune. Har bred ledererfaring fra ulike velferdsområder i offentlig sektor, både i stat og kommune. Er utdannet barnevernpedagog og har etterutdanning i ledelse, prosjekt, konsultasjon og veiledning.

Stål Rune Jensen,startet prosjektet Solbakken Kråkstad Borettslag sammen med Karianne Gjevik. Har en datter på 23 år som er en av beboerne i dette borettslaget. Han sitter idag som styreleder i Solbakken KB. Jobber som fagkonsulent/sitski-instruktør i hjelpemiddelfirma Bardum.

Karianne Gjevik, startet prosjektet Solbakken Kråkstad Borettslag sammen med Stål Rune Jensen. Har en sønn på 23 år som er en av beboerne i dette borettslaget. Karianne sitter i styret i Solbakken KB, og jobber som personlig assistent i Ski kommune.

Erlend Andreas Horn (V) er byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune. Det har han vært siden valget i 2015 da Ap, KrF og Venstre dannet byråd. Han har representert Venstre i bystyret i Bergen siden 2011. Erlend Horn har det politiske ansvaret for blant annet sosialtjenesten, psykisk helse- og rustjenester, bolig og bosetting samt inkludering av flyktninger. Før han ble byråd arbeidet han som politisk rådgiver for rektoratet ved Universitetet i Bergen, hvor han også har sin faglige bakgrunn fra. i 2013 skrev han masteroppgave i sammanlignende politikk om herionassistert behandling i Norge og Sveits.

Elin Nordby, er avdelingsleder på Villa Vekst hvor de tilrettelegger for aktiviteter til personer som ønsker å bedre den psykiske helsen. Elin har i de siste 20 årene jobbet innen psykisk helse. Hun har særlig vært opptatt av systematisk brukermedvirkning, av likeverdighet og av at brukermedvirkningen skal synes i det daglige. Hun er utdannet barnevernspedagog, har videreutdanning i psykisk helse og i ledelse.

Kristin Mehre er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Ansvarsområder er blant annet velferdsteknologi, primærhelseprogrammet og habilitering og rehabilitering. Programeier for det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. Lang erfaring som leder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. De siste 10 årene vært leder i Helsedirektoratet.

Wenche P. Dehli er helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune. Tidligere bakgrunn fra lederstillinger i spesialisthelsetjeneste og høgskole. Særlig opptatt av kunnskapsbasert utvikling, koordinerte tjenester og innføring av digitale/teknologiske løsninger i helsetjenestene. Ønsker å styrke regionalt og nasjonalt samarbeid for bedre livskvalitet, folkehelse og helsetjenester.

Helge Stene-Johansen er barnelege og fagdirektør ved Sykehuset Østfold. I perioden fra 2011 til 2015 ledet han det store prosjektet «Organisasjonsutvikling Sykehuset Østfold 2015» i forbindelse med planlegging og overtagelse av nytt sykehusbygg på Kalnes. Helge skal i sitt innlegg fortelle om hvordan Sykehuset Østfold har jobbet målrettet med tjenesteinnovasjon for å tilby innovative løsninger og tjenester til det beste for pasienten og helsetjenesten.

Tale Marie Krohn Engvik (Helsesista). Helsesista var i utgangspunktet ment for elevene ved fire videregående skoler i Oslo, men etter kun 2,5 måned på snapchat, ble den digitale helsesøsteren vinteren 2017 spredd til hele landet. Med sin direkte og personlige stil, sin miks av alvor, glede og befriende ærlighet om vanskelige og tabubelagte tema, har Tale gjennom målrettet arbeid virkelig blitt hele Norges helsesøster. Hennes opplevelse var at ungdommene valgte henne, og hun valgte dem tilbake ved å slutte i sin jobb som helsesøster – for å jobbe som helsesøster utelukkende på sosiale medier og gjennom foredragsvirksomhet. Hva er hennes tanker om hva som gjør at hun lykkes?

Kari-Ann Grønsund. Skuespiller ved Oslo Nye Teater i 43 år. Hun har også hatt mange roller i film og TV, og har bl.a. stemmen til Solan Gundersen i den nye Flåklypafilmen som kommer til høsten. Hun har jobbet for SOS Barnebyer, skapt Solsikkebarna og jobbet for «Barn hjelper barn». Hun har dessuten frontet Nasjonalforeningen for folkehelse i demenssaken. For tiden er hun i gang med en selvlaget forestilling «Den lille filosofen», om filosofen Arne Næss og hans forhold til tøygrisen Timotei. Kari-Ann Grønsund kommer på Helsekonferansen for å fortelle om det å være pårørende til en dement.

 

Ordstyrer for Helsekonferansen 2018

Andreas Moan. Prosjektdirektør i Helse Sør-Øst RHF. Han er utdannet lege, og har tidligere arbeidet som medisinsk direktør i legemiddelindustrien, som portør og forskningsdirektør på Ullevål sykehus og som rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.