Foredragsholdere

Helsekonferansen 2017 arrangeres 11. og 12. mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

 

 

Erna Solberg,

Statsminister

Bent Høie,

Helse- og omsorgsminister

 

Siv Jensen,

Finansminister

 

Bjørn Guldvog,

helsedirektør i Helsedirektoratet. Han begynte i det tidligere Sosial- og helsedirektoratet i 2002 og har vært assisterende helsedirektør fra 2004 til han ble helsedirektør i 2012. Han har bred erfaring fra helsetjenesten der han blant annet har jobbet som fastlege, sykehjemslege og sykehuslege

 

Jan Fredrik Andresen,

spesialist i psykiatri, og var ansatt i Statens helsetilsyn fra 1992 til 2001. Fram til 2012 var han avdelingssjef og leder for Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus. Han ble utnevnt til direktør i Statens helsetilsyn i 2012.

 

Vetle Lid Larssen,

prisbelønt journalist og forfatter. Han har blant annet utgitt 2, Anti-sex, Kjærlighet før øya synker, Norske helter og 1001 natt – den utrolige historien om to norske slaver i Alger.  Hans nyeste utgivelse er boka Hvordan elske en far – og overleve, som fikk strålende kritikker.

 

Kåre Reiten,

fastlege i Stavanger og Spesialist i Allmennmedisin.
Leder av Levekårstyret i Stavanger (Høyre). Sitter i Formannskapet og Bystyret for Høyre. Medlem HelseOmsorg 21

 

Hanne Jessie Juul,

klinisk ernæringsfysiolog med master i helseadministrasjon. Ansatt på Stavanger Universitetssjukehus, bl.a. som  prosjektleder for ernæringspilot i Pasientsikkerhetsprogrammet, og ved Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring på Oslo Universitetssykehus. Arbeider aktivt med implementering av god ernæringspraksis – både lokalt på den enkelte sengepost og på overordnet strukturelt nivå.

 

Yngvar Andersen,

ambassadør for Aktiv mot kreft siden 2007 og er ellers best kjent fra Puls på NRK hvor han har inspirert og motivert mange til fysisk aktivitet og sunn livsstil – på en enkel, ærlig og humørfylt måte!

 

Helle Aanesen,

stifter og daglig leder i Aktiv mot kreft – som jobber for å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen.

 

Jon Helge Andersen,

leder av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS. Andersen har lang erfaring som prosjektleder på e-helseområdet, og bidratt på en rekke nasjonale e-helseløsninger som automatisk frikort og helsenorge.no.

 

Erlend Eliassen,

avdelingsleder og kostøkonom Nygård bo og behandlingssenter i Sandefjord kommune. Matgledebedrift 2014, fylkesvinner og æresdiplom gyldne øyeblikk 2015, konsulent Tinepartner/mat for livet. Har over tid jobbet for betydningen av ernæring, samhandling og styrking av kokkens rolle i helsevesenet både på sykehus og i eldreomsorgen på landsbasis og lokalt.

 

Ulrik Wisløff,

professor og leder av K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening som består av et tverrfaglig forskningsmiljø som forsker på bruk av fysisk aktivitet som behandling og forebygging av livsstilssykdommer.

 

Kjerstin Heggdal Grimstad,

daglig leder på Maurtuva Vekstgård som hun startet opp sammen med Ida Stene Tangstad i 2012. Hun er utdannet faglærer i helse-, ernæring- og miljøfag i tillegg til å ha grunnfag innen markedskommunikasjon, veiledningspedagogikk og Motiverende Intervju. Hun jobbet ett år som kokkelærling på Spisestedet Feinschmecker etter endt lærerutdannelse og var informasjonskonsulent  på Opplysningskontoret for kjøtt i 4 år.

 

Ida Stene Tangstad,

faglig leder for tilbudene til personer med demenssykdom og styreleder på Maurtuva Vekstgård som hun startet opp sammen med Kjerstin Heggdal Grimstad i 2012. Hun er utdannet agronom og sykepleier. Samarbeidet med Kjerstin startet i 2009 og Maurtuva Vekstgård as ble etablert 01.01.11

Hanne Tuntland,

ergoterapeut og førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og forsker ved Senter for omsorgsforskning vest. Hun har i flere år forsket på hverdagsrehabilitering i norske kommuner.

 

Anders Hovland,

psykologspesialist og fag- og forskningsjef ved Solli DPS. Han er også ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han forsker på behandling av angst, bruk av fysisk trening som del av behandlingen for psykiske lidelser, samt behandling av psykiske lidelser hos eldre. Han er prosjektleder for behandlingsstudien Pexacog som blant annet har som mål å utvikle bedre behandling for eldre med generalisert angstlidelse, og å bedre tilgangen til behandling for eldre med psykiske lidelser innenfor spesialisthelsetjenesten.

 

Anders Vege,

seksjonsleder for Seksjon for kvalitetsutvikling. Han har lang ledererfaring og erfaring i å arbeide med praktisk forbedringsarbeid på ulike nivåer, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Han har utdanning som sykepleier, videreutdanning i administrasjon og ulike lederutviklingsprogram og har en master i klinisk helsearbeid.

 

Anders Grimsmo,

Professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og medisinsk faglig rådgiver i Norsk helsenett. Hovedinteresser innenfor samfunnsmedisin, helsetjenesteforskning og helseinformatikk. De siste årene vært spesielt opptatt av samhandling og pasientforløp. Har vært kommuneoverlege og fastlege i Surnadal i 30 år.

 

Stephanie Helland

har erfaring fra lederstillinger på ulike nivå, fra leder ved et sykehjem som også hadde status som utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal fylke, til enhetsleder for alle sykehjem i Kristiansund kommune. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Til daglig arbeider hun som seniorrådgiver ved KS-Konsulent as hvor hun arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg.

 

Anne Marie Mork Rokstad,

sykepleier, ansatt som post.doc. ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin og er leder for forskningsprosjektet: «Effekter og kostnader ved tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens» i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

 

Anette Hylen Ranhoff,

seksjonsoverlege i geriatri ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og professor i geriatri ved Universitetet i Bergen, samt seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun har publisert om lag 100 vitenskapelige artikler innen geriatri, forbyggende gerontologi og helsetjenester til eldre, og er spesielt interessert i kunnskap om og tiltak som kan motvirke at eldre blir hjelpetrengende.

 

Susanne Prøsch,

Spesialist og godkjent veileder i allmennmedisin. Fastlege siden 2001. Jobber nå som overlege legevakt og legetjenester i Sandefjord kommune, og en dag i uken som fastlege. Bidratt til å utvikle fastlegens rolle i helhetlige og koordinerte pasientforløp i det kommunale forbedringsteamet. Leder referansegruppen for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling i Norsk forening for allmennmedisin.

 

Donate Aashildrød,

sykepleier og jobber som enhetsleder ved Framnes hjemmetjeneste i Sandefjord kommune.

 

 Kari Annette Os,

sykepleier og veileder og har studert sykepleievitenskap og kunnskapsbasert praksis. Hun har arbeidet 20 år i spesialisthelsetjenesten og har de siste 10 årene vært leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Utviklingssenteret har en pådriverrolle i å bidra til gode fagmiljøer i kommunehelsetjenesten og arbeider innenfor ulike fagfelt, som kunnskapsbasert praksis,  forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, observasjonskompetanse, lindrende behandling, ernæring, demens og velferdsteknologi.

 

Nicolas Øyane,

PhD, spesialist i allmennmedisin og fastlege i Bergen. Doktorgrad innen samfunnsmedisin. Leder for Senter for Kvalitet i legekontor som jobber for å fremme kvalitetsforbedringsarbeid på norske allmennlege- og spesialistlegekontor.

 

Anita Vatland,

leder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendespørsmål. Her representerer hun eldreomsorg, og er opptatt av godt samarbeid mellom pårørende og helsetjenestene. Hun har vært med i arbeidet med ny Veileder for pårørende i helse og omsorgstjenesten. Pårørendealliansen har utført en stor undersøkelse med mange funn til ettertanke om pårørende.

 

Astrid Twenebowa Larssen,

PhD. Designer og rådgiver i designbyrået Halogen med spisskompetanse innen brukerinvolvering og brukersentrerte metoder. Astrid jobber med tjenestedesign innen offentlig sektor med et spesielt fokus på helsetjenester, folkehelse og eldreomsorg. Hun har jobbet med Bufdir, Difi, HOD, HDir, KS, Nasjonale kompetansetjenester og forskjellige kommuner. Før hun begynte i Halogen i 2013 underviste hun ved Ashesi University College og ledet forskningsprosjekter for Google i Ghana.

 

Jonathan Romm,

Senior designer i designbyrået Halogen med spisskompetanse innen tjenestedesign, innovasjon og forskning. Før Jonathan kom til Halogen i 2012, jobbet han som prorektor og instituttleder ved Institutt for design på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Ved siden av hans jobb i Halogen er han doktorgradsstipendiat på AHO, tilknyttet Senter for fremtidig helse (C3). Romm har deltatt i utgivelse av både fagbøker samt vitenskapelige og populære publikasjoner og er opptatt av spredning av innovasjons -og designmetodikk.

 

Lisbeth Normann,

 

Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet