Hovedutredningen er her: Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser

I dag overleveres NOU 2015:8 om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene. For å besvare dette, har utvalget tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra forskning og skolens oppdrag gitt i formålsparagrafen.

Tidligere har utvalget overlevert delutredningen Elevenes læring i fremtidens skole. Utvalget har underveis i arbeidet ønsket å involvere alle med interesse for skolens fremtid i prosessen. Derfor har alle tidligere utkast og sakspapirer ligget her på bloggen.

For å fremme kunnskap og kompetanse som er relevant over tid, er det behov for en fornyelse av fagene i skolen. Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole, illustrert ved figuren under. Elever vil ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er sentrale i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Dette kan du lese mer om i kapittel 2 i utredningen.

Diamant_08_05

I utvalgets forslag utgjør skolens samfunnsoppdrag, anbefalte kompetanser for fremtiden og fornyede fag en helhet, illustrert i figuren nedenfor. Utvalget foreslår at sammenhengen mellom formålsparagrafen og målene i fagene styrkes.

Ulike fagområder endrer og fornyer seg raskere enn tidligere, og fagene i skolen trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov. Utvalget anbefaler at de fire kompetanseområdene og fagenes sentrale metoder, tenkemåter, begreper og sammenhenger gir grunnlag for prioriteringer av innhold i fagene. Da kan læreplanene legge til rette for at elevene utvikler en dypere forståelse av fagene og hvordan de kan brukes i ulike situasjoner.

Modell_2

En fremtidig fagfornyelse må legge til rette for dybdelæring og ta hensyn til at elevenes utvikling av forståelse tar tid. Dybdelæring i skolen vil bidra til at elevene mestrer fagene bedre, og lettere kan overføre læring fra ett fag til et annet og til andre situasjoner. God progresjon i elevenes læringsforløp skaper utviklingsprosesser som muliggjør dybdelæring. Utvalgets anbefalinger om fornyelse av fagene i skolen står beskrevet i kapittel 3 i utredningen.

Utredningen tar også for seg tiltak som er viktige forutsetninger for å realisere forslagene om fornyet innhold i fremtidens skole. Kapittel 4 beskriver utvalgets anbefalinger for en prosess knyttet til å fornye skolens læreplaner. Kapittel 5 og 6 ser nærmere på hvordan utvalgets anbefalinger kan realiseres i møtet mellom lærere og elever, og hva som vil kreves av aktørene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her anbefaler utvalget tiltak knyttet til å videreutvikle ulike vurderingsformer og en strategi for implementering. Videre legges det avgjørende vekt på lærernes profesjonsutvikling i klasserommet og i skolen som institusjon.

Du kan lese mer her. Den trykte versjonen kan bestilles her.

Vi ønsker samtidig å takke alle som har bidratt med innspill underveis i vårt arbeid.

One thought on “Hovedutredningen er her: Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser

  1. Hei hei. Ønsket bare å legge igjen en hilsen her å takke for en fin blogg. Mye god og interessant lesing. Jeg jobber selv som lærer og fant bloggen din da jeg søkte etter noe info om skole-Norge.
    Ta gjerne en tur innom min blogg hvor jeg skriver om blant annet skolen jeg jobber på og det å være lærer for Norges fremtid.
    https://ingentingomalt.wordpress.com