Systematisk arbeid med elevenes progresjon

Tjensvoll skole i Stavanger i Rogaland er en barneskole med elever fra 1. – 7. trinn. Der jobber de systematisk med den enkeltes elevs læring og utvikling. Skolen har egne veiledere i lesing og matematikk som støtter alle lærerne på skolen.

Kunnskap om eleven som utgangspunkt for videre læring

Skolen har gode resultater i lesing. De har en forpliktende leseplan der de kartlegger elevene for å finne ut om de når sine mål. Veilederne bidrar til skolens oppfølging av den enkelte elev. Skolen har i flere år jobbet systematisk med elevenes lesing og skriving i alle fag.

Grunnlaget for det systematiske arbeidet er en felles plan for skolens arbeid med lese- og skrivekompetanse som brukes aktivt i personalet. Den inneholder en beskrivelse av hva lesing og skriving innebærer i alle fag og skolens rammer for undervisning for hvert trinn. Planen inneholder lesestrategier og generelle læringsstrategier elevene skal lære på de enkelte årstrinn. I tillegg beskriver planen hvilke kartlegginger skolen skal gjennomføre for hele tiden å være oppdaterte på elevenes progresjon i lesing. Resultatene fra kartleggingene bruker skolen til å få informasjon om den enkelte elev har utviklet sin kompetanse. Hvis eleven ikke har en ønsket progresjon, setter skolen straks inn tiltak for å finne ut hvorfor og hva eleven har behov for i sin videre læringsprosess. Tiltakene kan for eksempel være tilpasset undervisning, særskilt oppfølging fra læreren, veiledning fra leseveileder, spesialpedagog eller noen fra skolens ressursteam og samarbeid med hjemmet.

Skolens kartlegginger er nøkkelen til å få informasjon om hva elevene har lært og hvordan de kan lære mer. Dette gjelder både for elever som henger litt etter og for elever som trenger ekstra utfordringer. Skolens ledelse har etablerer gode rammer som skal bidra til bedre læring for hver enkelt elev. Veilederne følger opp elever og klasser på alle trinn. De etterspør og observerer elevenes utvikling. Veilederne har bidratt til at hele personalet har blitt mer oppmerksomme på og diskuterer den enkeltes elevs læring og utvikling.

ILLUSTRATION RENTREE SCOLAIRE

Vil du lese mer om hvordan andre gjør det?

Frederik II videregående skole: Miljøforsk – realfag med vekt på flerfaglighet og kompetanser for fremtiden

Drammen kommune: Kompetanseutvikling med utgangspunkt i elevenes læring 

Firda vidaregåande skule: Med samhandling på dagsordenen

Binde skule: Kompetanse i innovasjon som trening til fremtidens arbeidsliv

Eiksmarka skole: Med problemstillinger som utgangspunkt for dybdelæring

Oppland fylkeskommune: Med kreativ kompetanse som utgangspunkt for læring

Mortensnes skole: Sosiale og emosjonelle kompetanser som grunnlag for bedre læringsresultater

Myklerud skole: Med begrepslæring som utgangspunkt for dybdelæring

Sælen Oppveksttun: Læringsstrategier, samarbeid og egenaktivitet

Haukeland skole: Metakognisjon: Fagmål, lesemål og dialogspill

Bildet er fra Colourbox

Comments are closed.