Spørsmål og svar

Hvorfor beredskapssenter

Hvorfor skal vi ha et beredskapssenter?
Beredskapssenteret er et av flere svar på behovene for økt samfunnssikkerhet og bedre terrorberedskap.

Målet er at de nasjonale beredskapsressursene skal trene mer og bedre, herunder med mer samvirketrening både mellom de ulike beredskapsressursene og med andre.

Det er videre en målsetting at personer i trening i større grad skal være en reell beredskapsstyrke, og at det skal tilrettelegges for raskere responstid ved alvorlige hendelser.

 

Lokalisering

Hvorfor er senteret foreslått lagt til Taraldrud?
Kravet om nærhet til Oslo sentrum og Gardermoen innebærer at tomten på Taraldrud  gir de beste mulighetene for å realisere et funksjonelt, godt og fremtidsrettet beredskapssenter til en akseptabel kostnad.

For Taraldrud antas utbygging å være forbundet med lav risiko. Løsninger kan baseres på kjente og gjennomprøvde metoder. Med bruk av grunnforsterkning er i prinsippet hele tomten byggbar. Dette gir stor fleksibilitet i den videre planleggingen av anlegget.

Hvorfor er ikke senteret lagt til Grønmo eller Alnabru?
På Grønmo er det høy risiko for at krevende grunnforhold vil gi tekniske og gjennomføringsmessige problemer, høye kostnader og  tidkrevende klargjøring av tomt for bygging. Tomten er også vurdert å ha dårligere utbyggingsmuligheter enn Taraldrud.

På Alnabru ville kostnadene til sikring av bygningene blitt svært høye, samtidig som at kombinasjonen av støyutfordringer og liten plass ville gitt store begrensninger for hvilken type trening som er mulig på senteret.

Ligger ikke Taraldrud for langt unna Oslo sentrum?
Transporttiden vil være lengre fra Taraldrud enn fra eksempelvis Alnabru, men samtidig vil tiden det tar å klargjøre beredskapsressursene for aksjon være kortere. Flere treningsmuligheter på stedet innebærer dessuten at en større del av de nasjonale beredskapsressursene vil være i umiddelbar nærhet til Oslo.

Hvorfor er senteret lagt til Marka?
Krav om nærhet til Oslo, tilstrekkelig areal, flyoperative forhold og et ønske om å unngå store støyplager for naboer er det nødvendig å legge senteret til Marka.

Vil det ikke være mulig å bruke Marka lenger?
Det vil fortsatt være mulig å bruke Marka, også i nærhet til beredskapssenteret.

Vil det fortsatt være mulig å bruke utfartsveiene til Marka?
Per nå ser det ut til at eksisterende utfartsveier til Marka kan opprettholdes.

Vil senteret føre til økte inntekter for kommunen?
Beredskapssenteret vil gi kommunen flere hundre nye arbeidsplasser, og potensielt sett – på sikt – også mange nye innbyggere. Dette vil også gi positive økonomiske ringvirkninger.  Senteret vil også bli et kompetansesenter for politiet generelt, og således trekke besøkende til kommunen.

Vil senteret medføre andre positive effekter for nærområdet?
Nærområdet vil ha svært kort responstid ved alvorlige hendelser som krever inngripen fra de nasjonale beredskapsressursene, og senteret vil således bidra til å trygge nærområdet. Politidekningen i området vil bli svært god.

Hvordan kan befolkningen påvirke prosessen?
Det er anledning til å gi innspill på planprogrammet, og på hvilken hensyn som bør tas i det videre reguleringsarbeidet.

Støy og fare

Hvor mye støy blir det på beredskapssenteret?
Dette vil bli avklart nærmere i løpet av forprosjektet. Mengden og nivå på støy vil avhenge av skjermingstiltak, treningsrestriksjoner og hvilke treningsfasiliteter det blir på senteret.

Hva slags støy blir det?
Viktigste  støykilder vil være helikopter, skyting og eksplosiver.

Det mest omfattende støybildet knytter seg i utgangspunktet til trening i såkalte SIBO-fasiliteter (trening på strid i bebygget område). Hvorvidt dette skal etableres, og i så fall hvordan de skal utformes og støyskjermes er foreløpig ikke endelig avklart.

Det er aktuelt med ulike restriksjoner på skyting og eksplosiver,  men det må under enhver omstendighet påregnes noe støy fra politihelikopterne og utendørs skytebane. Mulighetene for skjerming av skytestøy er bedre enn mulighetene for skjerming av helikopterstøy.

Vil det være støy hele døgnet?
Trening vil som hovedregel skje på dagtid.

Vil det være støy i helgene?
Trening vil som hovedregel skje på hverdager.

Kommer helikoptrene til å fly over husene i nærheten?
Helikoptertjenesten vil etterstrebe å fly traseer som gir minst mulig støybelastning. Unntaket vil blant annet være i situasjoner hvor det av hensyn til liv og helse er viktig med raskest mulig responstid.

Vil senteret medføre fare for lokalbefolkningen?
Beredskapssenteret representerer ingen farer for omgivelsene, verken knyttet til skyting eller eksplosjoner.