Årskonferansen for nye ledere i staten 2015. Blikk for ledelse

Årskonferansen for nye ledere i staten finner sted den 29.oktober på Nasjonalgalleriet. Konferansen er en del av et helhetlig tilbud til nye ledere i staten, arrangeres av Difi og er en dag for faglig påfyll og inspirasjon. For nye ledere er det viktig å søke kompetanseheving når man er ny i lederrollen. På denne konferansen settes fokus på ledelsesfaglige temaer som gjenspeiler satsninger og utviklingsspor i Program for bedre styring og ledelse.

Ledere er forskjellige, og veien til godt lederskap må du som ny leder finne selv. Vi gir deg inspirasjon på veien.

På Årskonferansen for nye ledere i staten 2015 gir vi deg perspektiver som kan styrke ditt blikk for ledelse. Per Fugelli, Aslak Sira Myhre, Jan Ketil Arnulf og Stig Roar Wigestrand kommer.

Blikk for bedre ledelse

Link til påmelding finner du her
Link til programmet finner du her

 

Regjeringen oppretter eget regelråd for næringslivet

Regjeringen etablerer høsten 2015 et uavhengig regelråd, som skal vurdere nye forslag til regelverk. Regelrådet skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig kartlagt, og om reglene er utformet slik at de når sitt mål til en relativt lav administrativ kostnad for næringslivet. Rådet vil være i full drift i 2016.

Regelrådet hører hjemme under prosjektet om revisjon av utredningsinstruksen og ordningen blir forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Du kan lese mer om regelrådet her:Link

Her finner du pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet: Link

 

10 sentrale trekk for hvordan praktisere god etatsstyring

Statssekretær Paal Bjørnestad avsluttet konferansen «Styre og bli styrt – hvordan praktisere god etatsstyring» i september 2014 med følgende refleksjoner om god styring.

«Selv om det ikke finnes én fasit, så er det noen fellestrekk ved god etatsstyring. La meg peke på 10 sentrale trekk dere har vært innom.

1. departementet må gi tydelige styringssignaler

 
2. målene bør uttrykke resultater med vekt på bruker- og samfunnseffekter, ikke aktiviteter og prosedyrer. Metodevalg bør delegeres til virksomheten innenfor de rammer som departementet trekker opp

 
3. departementets styring bør være spisset mot strategiske områder og der det forventes endringer; der det er «business as usual» kan styringsomfanget reduseres.

 
4. departementet må skape forutsigbarhet ved å etablere en tydelig, langsiktig visjon og rolle for virksomheten. Det bør avstå fra å gi stadig nye oppdrag gjennom året

 
5. det må etableres en reell dialog mellom departementet og virksomheten, og virksomheten må få uttale seg om mål og styringssignaler – før de fastsettes

 
6. virksomheten bør bidra konstruktivt i arbeidet med å definere mål og styringsparametere – det er virksomheten som har «skoen på» og som kan avstemme resultatkrav og ressurser

 
7. styringsinformasjonen fra virksomheten kan begrenses til det som er nødvendig for å følge opp de prioriterte resultatene. Mer heldekkende informasjon om virksomhetens aktiviteter kan gjøres i årsrapporten

 
8. virksomheten bør gjøre departementet kjent med sitt opplegg for intern kontroll, om det er avdekket svakheter vesentlige avvik – det gir departementet tillit og reduserer behovet for oppfølging og kontroll

 
9. styringen må baseres på god virksomhetsforståelse og styringskompetanse i departementet – det gir grunnlag for gjensidig tillitt

 
10. feil bør i stor grad aksepteres, men feil skal oppdages, rapporteres, gi lærdom og forhåpentligvis ikke gjentas – det kan medvirke til innovasjon i oppgaveløsningen

Jeg håper lærdommen fra denne dagen følges opp i hverdagen.»

Revidert lederlønnssystem i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigstilt reviderte retningslinjer og kontrakter for statens lederlønnssystem. Arbeidet er en del av regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten. 300 ledere i staten omfattes av lederlønnssystemet.

14189475722_12f87ec207_h

Vi har nå forenklet og forbedret lederlønnssystemet. Vårt mål er å rekruttere og beholde gode ledere i virksomheter med viktige samfunnsoppdrag. Samtidig må vi ha ordninger for ledere som virker rimelige i forhold til hva som gjelder for arbeidslivet for øvrig, og som bidrar til tillitt til staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I retningslinjene er det klargjort at det skal være en sammenheng mellom resultater og lønn. Det er åpnet for at gode leveranser skal gi mulighet for lønnstillegg, mens manglende leveranser kan føre til at lønnen står stille eller reduseres. Det kan også i særskilte tilfeller utbetales et engangstillegg for god resultat- og måloppnåelse.

I retningslinjene er det presisert at ledernes lønnsutviklingen skal være på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. I tillegg strammer vi inn bruken av retrettstillinger og etterlønn. Den klare hovedregelen skal være at etterlønn av lengre varighet og retrettstillinger ikke benyttes, sier Sanner.

Les mer om statens lederlønnssystem og de reviderte retningslinjene her: Link

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi

Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi takker for et spennende frokostmøte mandag 14.09. Foredragsholdere og et aktivt publikum skapte en flott ramme for refleksjoner rundt store digitaliseringsprosjekter. Under finner dere presentasjonene fra frokostmøtet den 14. september, samt opptak fra konferansen.

Bilde_frokostseminar

CW var også tilstede. Les hele saken her Link 

Du kan se alle innleggene i opptak her: Link

Presentasjonene kan du laste ned her:

Klikk her hvis du vil lese Magne Jørgensen sin rapport «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak».

 

 

 

 

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?

Frokostseminar i samarbeid mellom Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten

14.9 kl. 08-00-10.00 i Difis lokaler (Grev Wedels plass 9)

Klikk på Linken for påmelding: Link 

Velfungerende IKT-løsninger er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge, og staten har et stort behov for modernisering og digitalisering. En ikke ubetydelig andel av IKT-prosjektene har store budsjettoverskridelser, og leverer mye mindre nytte enn planlagt. Forskning viser at de mest langvarige og største prosjektene er overrepresentert blant de som mislykkes, og flere statlige etater har måtte stanse eller redusere store og ambisiøse prosjekter. Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten inviterer til frokostseminar der behovet for en ny retning for statlige digitaliseringsprosjekter er tema.

Innledere:

Magne Jørgensen, Simula Research Laboratory

Magne Jørgensen er forsker ved Simula Research Laboratory, og  har vært ansvarlig for rapporten «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak»

Frede Wiberg Hermansen, Politidirektoratet

Frede Wiberg Hermansen er fagdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, og har vært en av hovedpersonene bak politiets revurdering av Merverdiprogrammet

Christine Bergland,Helsedirektoratet

Christine Berland er assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør E-helse, og har ledet flere av de store omstillings-reformene i helsesektoren.

 

 

Difi rapport setter samordning i forvaltningen på agendaen

Difis rapport 2014: 07 Mot alle odds bekrefter en erkjennelse av at forvaltningen ofte står overfor sammensatte og komplekse utfordringer. Disse utfordringene kan bare løses gjennom samordning mellom etater og sektorer i staten, der målet er å skape en enklere hverdag for folk flest.

Fortsett å lese "Difi rapport setter samordning i forvaltningen på agendaen"

– Det er «overload» med mål, resultater, kontroll og rapporteringer. Dette kan gjøres bedre.

Dette sa Kristin Clement på lanseringen av innbyggerundersøkelsen 2015.

  • Les mer om program for bedre styring og ledelse her: Link
  • Her kan du finne hele klippet: Link 
  • Her finner du hele undersøkelsen: Link 

Fra detaljstyring og rapportering til målstyring

Innovasjon Norge har over flere år jobbet med å forbedre styringen. Før ble det styrt på innsatsfaktorer og oppdrag fra bevilgende departementer og andre offentlige bidragsytere. Nå styres det på effektmål, og det er sammenfall mellom hva selskapet styres på og hva ledelsen i sin operative styring er opptatt av. – Det har vært en krevende prosess, men som har gitt gode resultater, sier Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger, og Sigrid Gåseidnes, prosjektleder, i Innovasjon Norge.

Fortsett å lese "Fra detaljstyring og rapportering til målstyring"

Sanners brev til statsrådene

Statsråden har gjentatte ganger understreket behovet for Program for bedre styring og ledelse i staten. Dette har statsråden også kommunisert til sine statsrådskollegaer gjennom flere brev. Sanner beskriver status slik:
Programmet skal styrke statsforvaltningens gjennomføringsevne og resultatorientering. Programmet er godt i gang. Men skal vi oppnå det vi ønsker, har vi og våre embetsverk fremdeles en jobb å gjøre.

Les resten av brevene i linkene under.

Brev til statsråder 26.06-2015

Forbedring av mål og rapportering – fellesbrev 19.juni2014