Stor interesse for offentlig sektor i endring

Produktivitetskommisjonen og program for bedre styring og ledelse i staten er meget fornøyde med den store oppslutningen om sitt frokostseminar 9. november. Det var om lag 140 deltakere i salen og cirka 80 som fulgte arrangementet direkte via nett-tv.

3Frokostmøte 9.11

Hvis du ikke fikk med deg seminaret eller ønsker å se innleggene en gang til, er det bare å klikke seg inn på lenkene nedenfor.

Frokostseminar om offentlig sektor i endring; se sending her.

En kultur for samhandling og resultater v/Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Utfordringsbildet v/Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU

Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv

Hvordan kan du tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet?

«Det er toppledernes oppdrag å tilpasse innholdet i plakaten til den virksomheten de leder. Vi driver med mye forskjellig i offentlig sektor, men ledelsesprinsippene gjelder for alle» sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her får du tips og eksempler på hvordan du kan tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet.

Fortsett å lese "Hvordan kan du tilpasse lederplakaten i staten til din virksomhet?"

Frokostseminar: Offentlig sektor i endring

Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer. Samtidig har innbyggere og næringsliv stadig større forventninger til offentlige tjenester. Hva betyr dette for styring, ledelse og krav til produktivitet i staten? Dette er tema for et frokostseminar 9. november.

 

Merk at seminaret er flyttet til Plenumssalen i R4.

Program for bedre styring og ledelse i staten og Produktivitetskommisjonen inviterer til debatt om hvordan statlig sektor kan forberede seg på nye tider.

Tid: 9. november kl. 08:00 – 10:00
Sted:
 Plenumssalen i R4 (Einar Gerhardsens plass 1)

Påmeldingsfrist: torsdag 5. november kl 15. Du kan melde deg på her.

NB! Husk å ta med legitimasjon!

Nett-tvFrokostseminar om offentlig sektor i endring

Se sendingen her

Se sendingen her

Seminaret retter seg spesielt mot ledere og medarbeidere i staten, men er åpent for alle.

Produktivitetskommisjonen sier offentlig sektor må øke produktiviteten for å møte utfordringene.  Regjeringen vil fornye offentlig sektor. Mer tillit og ansvar til ledere i staten skal gi staten økt gjennomføringskraft slik at innbyggerne får bedre tjenester og staten kan bruke ressurser mer effektivt.

«Når samfunnet endrer seg må også offentlig sektor endre seg. Offentlig sektor skal fornyes, forenkles og forbedres. Vi må jobbe smartere og vi må dele kunnskap.» Jan Tore Sanner, Kick-off seminar: IKT, produktivitet og en enklere hverdag 17. mars 2015

«Vi har et høyt inntektsnivå, men internasjonalt sett middels prestasjoner i utdanning, forskning, innovasjon og offentlig sektor. Er det godt nok i lengden?» Jørn Rattsø, Dagens Næringsliv 10. februar 2015

Under frokostmøtet spør vi:

  • Hvordan skape en kultur for forbedring og brukerbevissthet?
  • Hvordan oppnå økt produktivitet ved bruk av teknologi, kunnskap og innovasjon?
  • Hvilket handlingsrom og ansvar har ledere i dag for å utvikle sine etater til brukeren og samfunnets beste?

Program:

08.00 – 08.30  Kaffe og frokost

08.30 – 08.45  En kultur for samhandling og resultater

  • Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

08.45 – 09.00  Utfordringsbildet

  • Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen, professor ved NTNU

09.00 – 09.40  Muligheter og utfordringer sett fra en leders perspektiv

  • Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet
  • Marianne Andreassen, direktør i Lånekassen og medlem av Produktivitetskommisjonen
  • Eva Hildrum, tidligere departementsråd i Samferdselsdepartementet
  • Christine Meyer, administrerende direktør i SSB og medlem av Produktivitetskommisjonen

09.40 – 10.00  Diskusjon og oppsummering

  • Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil lede seminaret.

 

 Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen er oppnevnt av regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. I den første rapporten, som kom i februar i år, diskuterte kommisjonen produktivitetsutviklingen og pekte på en del områder der Norge har særlige utfordringer. Blant annet pekte kommisjonen på behovet for å øke produktiviteten i offentlig sektor for å møte befolkningens behov i fremtiden. I neste fase har kommisjonen signalisert at den særlig vil jobbe med tre områder: teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi, bedre bruk av arbeidskraftressursene og tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonens mandat inviterer til en åpen arbeidsform. Kommisjonen følger opp dette bl.a. ved å arrangere seminarer og møter om relevante tema. Informasjon om kommisjonens aktiviteter og innspill til kommisjonen finner du på http://produktivitetskommisjonen.no

 

 Program for bedre styring og ledelse i staten

Regjeringen vil vise tillit til ledere og styrke handlingsrommet. For å sette statlige ledere bedre i stand til å utnytte den tillit og det forsterkede handlingsrommet regjeringen ønsker å gi dem, har det blitt opprettet et program for bedre styring og ledelse i staten. Programmet inngår som en del av regjeringens satsing på en enklere hverdag for folk flest. Programmets formål er å sikre økt resultatorientering og gjennomføringskraft i statsforvaltningen. Det har ledere i staten som målgruppe.

Seminaret er ett av flere frokostseminarer i regi av Program for bedre styring og ledelse og våre samarbeidspartnere. Følg med på vår nettside og abonner på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert. http://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/

 

Vil ha tillitsreform i staten

Sanner

 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på konferansen Dialog og Ledelse i regi av ukeavisen Ledelse og Dagens perspektiv, sammen med KS-leder Gunn Marit Helgesen, påtroppende Unio-leder Ragnhild Lied, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olaf Lundteigen og Jonas Gahr Støre.

I konferansen peker Sanner på flere tiltak innenfor Program for bedre styring og ledelse.

– Vi har en god offentlig sektor, men vi kan bli bedre, sier kommunalminister Sanner og viser til Gjørv-kommisjonens rapport som pekte på flere områder der offentlig sektor sviktet 22 juli 2011.»

Statsråden har satt i gang flere tiltak for å reformere offentlig sektor, blant annet har over 1700 tidstyver blitt identifisert. Han peker også på viktige utfordringer i offentlig sektor.

-Å modernisere offentlig sektor handler om å skape en kultur for kontinuerlig forbedring. Det kommer ikke av seg selv. Vi trenger en serie med tiltak som må gå i samme retning», sier han

Støre berømmer flere av Sanners tiltak, også at han har satt ledelse på dagsorden i det offentlige. Bakgrunnen for at ledelse plutselig kom på alles lepper i byråkratiet er at Sanner har innført egne programmer for ledelse og styring i staten.

-Problemet har vært for mye overstyring og detaljer. Antall målsetninger i tildelingsbrevene var i enkelte tilfeller fordoblet. Man snakket ikke om tildelingsbrev, men tildelingsromaner, sier Sanner.

Hele artikkelen til Ukeavisen Ledelse kan du lese her: Link

Kartlegging av sektoranalyser og evalueringer er ferdigstilt.

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Direktoratet for økonomistyring, DFØ, og Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, i oppdrag å kartlegge bruk av sektoranlyser og evalueringer i Norge og en del andre land.
Oppdraget er gitt på grunnlag av regjeringens Program for bedre styring og ledelse, hvor det heter at en tar sikte på å «vurdere å utvikle rammeverk og opplegg for systematiske sektoranalyser knyttet til organisering, ledelse, rammebetingelser og styringspraksis for effektiv måloppnåelse».
Kartleggingen er gjennomført som et felles prosjekt mellom DFØ og Difi i perioden fra februar til oktober i år. Det er et mål at kartleggingen og resultatene fra denne skal danne grunnlag for et opplegg for systematiske sektoranalyser i Norge.

 

Hele rapporten finner du på denne linken:Link

Årskonferansen for nye ledere i staten 2015. Blikk for ledelse

Årskonferansen for nye ledere i staten finner sted den 29.oktober på Nasjonalgalleriet. Konferansen er en del av et helhetlig tilbud til nye ledere i staten, arrangeres av Difi og er en dag for faglig påfyll og inspirasjon. For nye ledere er det viktig å søke kompetanseheving når man er ny i lederrollen. På denne konferansen settes fokus på ledelsesfaglige temaer som gjenspeiler satsninger og utviklingsspor i Program for bedre styring og ledelse.

Ledere er forskjellige, og veien til godt lederskap må du som ny leder finne selv. Vi gir deg inspirasjon på veien.

På Årskonferansen for nye ledere i staten 2015 gir vi deg perspektiver som kan styrke ditt blikk for ledelse. Per Fugelli, Aslak Sira Myhre, Jan Ketil Arnulf og Stig Roar Wigestrand kommer.

Blikk for bedre ledelse

Link til påmelding finner du her
Link til programmet finner du her

 

Regjeringen oppretter eget regelråd for næringslivet

Regjeringen etablerer høsten 2015 et uavhengig regelråd, som skal vurdere nye forslag til regelverk. Regelrådet skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig kartlagt, og om reglene er utformet slik at de når sitt mål til en relativt lav administrativ kostnad for næringslivet. Rådet vil være i full drift i 2016.

Regelrådet hører hjemme under prosjektet om revisjon av utredningsinstruksen og ordningen blir forvaltet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Du kan lese mer om regelrådet her:Link

Her finner du pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet: Link

 

10 sentrale trekk for hvordan praktisere god etatsstyring

Statssekretær Paal Bjørnestad avsluttet konferansen «Styre og bli styrt – hvordan praktisere god etatsstyring» i september 2014 med følgende refleksjoner om god styring.

«Selv om det ikke finnes én fasit, så er det noen fellestrekk ved god etatsstyring. La meg peke på 10 sentrale trekk dere har vært innom.

1. departementet må gi tydelige styringssignaler

 
2. målene bør uttrykke resultater med vekt på bruker- og samfunnseffekter, ikke aktiviteter og prosedyrer. Metodevalg bør delegeres til virksomheten innenfor de rammer som departementet trekker opp

 
3. departementets styring bør være spisset mot strategiske områder og der det forventes endringer; der det er «business as usual» kan styringsomfanget reduseres.

 
4. departementet må skape forutsigbarhet ved å etablere en tydelig, langsiktig visjon og rolle for virksomheten. Det bør avstå fra å gi stadig nye oppdrag gjennom året

 
5. det må etableres en reell dialog mellom departementet og virksomheten, og virksomheten må få uttale seg om mål og styringssignaler – før de fastsettes

 
6. virksomheten bør bidra konstruktivt i arbeidet med å definere mål og styringsparametere – det er virksomheten som har «skoen på» og som kan avstemme resultatkrav og ressurser

 
7. styringsinformasjonen fra virksomheten kan begrenses til det som er nødvendig for å følge opp de prioriterte resultatene. Mer heldekkende informasjon om virksomhetens aktiviteter kan gjøres i årsrapporten

 
8. virksomheten bør gjøre departementet kjent med sitt opplegg for intern kontroll, om det er avdekket svakheter vesentlige avvik – det gir departementet tillit og reduserer behovet for oppfølging og kontroll

 
9. styringen må baseres på god virksomhetsforståelse og styringskompetanse i departementet – det gir grunnlag for gjensidig tillitt

 
10. feil bør i stor grad aksepteres, men feil skal oppdages, rapporteres, gi lærdom og forhåpentligvis ikke gjentas – det kan medvirke til innovasjon i oppgaveløsningen

Jeg håper lærdommen fra denne dagen følges opp i hverdagen.»

Revidert lederlønnssystem i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigstilt reviderte retningslinjer og kontrakter for statens lederlønnssystem. Arbeidet er en del av regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten. 300 ledere i staten omfattes av lederlønnssystemet.

14189475722_12f87ec207_h

Vi har nå forenklet og forbedret lederlønnssystemet. Vårt mål er å rekruttere og beholde gode ledere i virksomheter med viktige samfunnsoppdrag. Samtidig må vi ha ordninger for ledere som virker rimelige i forhold til hva som gjelder for arbeidslivet for øvrig, og som bidrar til tillitt til staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I retningslinjene er det klargjort at det skal være en sammenheng mellom resultater og lønn. Det er åpnet for at gode leveranser skal gi mulighet for lønnstillegg, mens manglende leveranser kan føre til at lønnen står stille eller reduseres. Det kan også i særskilte tilfeller utbetales et engangstillegg for god resultat- og måloppnåelse.

I retningslinjene er det presisert at ledernes lønnsutviklingen skal være på linje med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. I tillegg strammer vi inn bruken av retrettstillinger og etterlønn. Den klare hovedregelen skal være at etterlønn av lengre varighet og retrettstillinger ikke benyttes, sier Sanner.

Les mer om statens lederlønnssystem og de reviderte retningslinjene her: Link

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi

Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi takker for et spennende frokostmøte mandag 14.09. Foredragsholdere og et aktivt publikum skapte en flott ramme for refleksjoner rundt store digitaliseringsprosjekter. Under finner dere presentasjonene fra frokostmøtet den 14. september, samt opptak fra konferansen.

Bilde_frokostseminar

CW var også tilstede. Les hele saken her Link 

Du kan se alle innleggene i opptak her: Link

Presentasjonene kan du laste ned her:

Klikk her hvis du vil lese Magne Jørgensen sin rapport «Suksess og fiasko i offentlige IKT-prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak».